Warszawa, 7 lipca 2021 roku
Materiał prasowy

W nawiązaniu do publikowanej szeroko medialnej wypowiedzi Prezesa UOKiK, w której przy okazji omawiania sprawy FH Yanok (emitent weksla inwestycyjnego) niefortunnie, nawiązuje do KWIT-u Dochodowego i wspomina o BREWE Leasing, prezes spółki przekazuje konsumentom i inwestorom kilka merytorycznych wyjaśnień.

Czy spółka może wyjaśnić inwestorom kwestie, o których w odniesieniu do BREWE Leasing wspomina Prezes UOKiK?

– Oczywiście. Mam nadzieję wyjaśnić inwestorom kwestię pozyskiwania finansowania z wykorzystaniem klasycznego papieru wartościowego jakim jest KWIT Dochodowy – mówi Arkadiusz Mikłasz, prezes zarządu BREWE Leasing.

 Na początku przybliżę kwestię samego KWIT- u Dochodowego.  I tutaj od razu przykład z wydawnictwa Bank i Kredyt, wydawanego przez NBP, w którym czytamy:

Obecnie emisje papierów komercyjnych przedsiębiorstw organizowane są na podstawie trzech aktów prawnych: ustawy Prawo wekslowe z 28.04.1936 r. (Dz.U. nr 37 poz. 282 z późn. zm.), ustawy o obligacjach z 29.06.1995 r. (Dz.U. nr 83, poz. 420 z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). KPD (krótkoterminowe papiery dłużne – wyjaśnienie w treści całego tekstu), których konstrukcja prawna oparta jest na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym, określane są zwykle jako bony komercyjne, bony handlowe, bony dłużne lub bony inwestycyjne. Papiery komercyjne emitowane na podstawie Prawa wekslowego z reguły noszą nazwę komercyjnych weksli inwestycyjno-terminowych (KWIT), weksli obrotowo-inwestycyjnych, weksli komercyjnych lub weksli inwestycyjno-komercyjnych. CP (Commercial Papers – wyjaśnienie w treści całego tekstu) emitowane na podstawie ustawy o obligacjach to krótkoterminowe obligacje lub po prostu KPD.”

Przywołany tekst pochodzi z roku 2004 roku, jednakże nie utracił on nic na swojej aktualności, podobnie jak konstrukcja weksla (z uwagi na stosowane prawo wekslowe – jedną z najstarszych ustaw stosowaną w obrocie prawnym po dzień dzisiejszym z niewielkimi zmianami na przestrzeni blisko 80 lat).

Podsumowując – mówi Arkadiusz Mikłasz – wynika z tego wyraźnie, iż:

  • finansowanie można stosować w oparciu o różne akty prawne, w tym, w oparciu o Prawo wekslowe.
  • określenie KWIT i jego konstrukcja w oparciu o prawo wekslowe jest powszechnie przyjęte, akceptowane, stosowane w praktyce i opisane w literaturze;
  • odniesienie się do powszechnie na świecie znanego rozwiązania – Commercial Papers (papiery komercyjne) jest tu jak najbardziej na miejscu.

W swoich materiałach BREWE Leasing informuje, że przedsięwzięcie jest rentowne, a potencjalny zysk może wynieść od 7,5 % do 9,5 %, czy jest tak faktycznie?

– Jest to przekaz prawdziwy, odnoszący się do wysokości kuponu. Również z tego przekazu nie można wyprowadzić wniosku, iż Spółka cokolwiek gwarantuje. Wskazać można, że dla uproszczenia przekazu, zaniża się nawet nieco roczną stopę zwrotu dla Inwestora. Gdyby stosować tu powszechnie przyjęty na rynku kapitałowym model stopy zwrotu IRR, rentowność byłaby wyższa. Określenie „wysoka rentowość” brzmi subiektywnie, ale jest prawdziwe, jeżeli odniesiemy się do typowych rentowności osiąganych na rynku, w tym lokat, rentowności obligacji Skarbu Państwa, a nawet, wielu obligacji korporacyjnych – wyjaśnia prezes Mikłasz.

Dla Urzędu wydaje się ryzykownym fakt, iż wasze usługi obejmują głownie podmioty, które odbiły się od drzwi bankowych.

– Panie redaktorze czy podmioty, które nie mają szans na kredyt bankowy mają być pozostawione bez propozycji rozwiązań? Czy sprzyja to rozwojowi polskiej przedsiębiorczości?

Spółka kieruje swoją ofertę do klientów, którzy z różnych względów nie uzyskali finansowania w instytucjach z kapitałem bankowym. Nie oznacza to jednak, że Spółka rozdaje pozyskane środki niepewnym przedsiębiorcom. Nie stosuje natomiast, automatycznej metody „wykluczenia”, jak struktury bankowe. Oznacza to, że wystąpienie negatywnego zdarzenia gospodarczego w historii ocenianego przedsiębiorcy nie przekreśla jednoznacznie możliwości zawarcia z nim umowy leasingu lub faktoringu.

Przykładowo, przedsiębiorca zwykle jest odrzucany jest na etapie oceny ryzyka przez banki, gdy posiada np. negatywny wpis w bazach międzybankowych (Związek Banków Polskich) ze względu na wypowiedziane, a uregulowane już zobowiązanie kredytowe. Jest on jednak atrakcyjnym dla Spółki klientem pod warunkiem, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza wykazuje powtarzalne przychody i zyski. Mamy zatem sytuację, która dość często występuje w Polsce, czyli przedsiębiorcę, który popadł w tarapaty ze względu np. na negatywne zdarzenie gospodarcze (spór sądowy, niewypłacona należność z faktury od kontrahenta itp.) a tym samym, załamała się u niego ciągłość płatnicza, wypowiedziano mu kredyt firmowy, czy rozpoczęto windykację. W trakcie windykacji uregulował swoje zobowiązania, ale ślad w systemie bankowym po tym zdarzeniu pozostał. Dzisiaj mimo dochodowego biznesu, taki przedsiębiorca nie uzyska finansowania bankowego. Okres, który wyłącza go z możliwości występowania o kredyt bankowy, czy leasing to co najmniej 5 lat od momentu uregulowania zobowiązania.

Na Spółce leży obowiązek oceny zdolności finansowej potencjalnych klientów. Spółka nie ma konieczności stosowania rekomendacji T opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie dobrych praktyk zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, tak jak robią to firmy leasingowe lub faktoringowe udostępniające kapitał bankowy. Niemniej jednak, w zakresie oceny naszych klientów, kierujemy się doświadczeniami zawodowymi naszego personelu, które w sporej mierze opiera się na rekomendacjach i praktykach bankowych.

Spółka współpracuje w zakresie dostępu do informacji o historii płatniczej z Biurem Informacji Gospodarczej – BIG Info Monitor, Kaczmarski, Bisnode. Każdorazowo, klienci po podpisaniu stosownych oświadczeń, sprawdzani są pod kątem historii kredytowej oraz negatywnych zdarzeń płatniczych i zaległości, zarówno w zakresie zobowiązań prywatnych, jak też, zobowiązań firmowych. Ocena następuje jednak, nie w sposób mechaniczny, lecz z uwzględnieniem specyfiki sytuacji.

Kolejna kwestia, to deponowanie weksla w depozycie notarialnym. Czemu konsumenci decydują się na depozyt notarialny jako miejsce przechowywania weksla?  

– Weksel jest składany do depozytu notarialnego za pośrednictwem Administratora Zabezpieczenia, którym jest Kancelaria Adwokacka Takie rozwiązanie zostało zastosowane dla wygody i korzyści Inwestora. W istocie, Inwestor ma do wyboru dwie opcje: albo przechowywać weksel u siebie, albo u notariusza. Wypłata kuponu, która ma miejsce co kwartał, ma prawny charakter częściowej spłaty weksla. Z kolei, prawo wekslowe wymaga, aby do wykupu (również częściowego) przedstawiać dokument weksla. A zatem, Inwestor musiałby co kwartał, każdorazowo składać wizytę Spółce, celem okazania weksla, aby uzyskać wypłatę kuponu. Jest to rozwiązanie, które byłoby trudne w realizacji i nie dziwi Spółki fakt, że Inwestorzy nie chcą korzystać z opcji przechowywania weksli u siebie. Nadużyciem jest również, mówienie o „wyznaczonym przez Spółkę pełnomocniku”. Co sugeruje, iż jest to dowolnie wybrany, pełnomocnik Spółki. To nie jest żaden pełnomocnik. W istocie chodzi tu o Administratora Zastawu, działającego w interesie Inwestorów na bazie art. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149 poz. 703). Jest on pełnomocnikiem Inwestorów, a nie Spółki.

Istnienie Administratora Zastawu, a nadto jako podmiotu profesjonalnie działającego w obrocie prawnym, znacznie ułatwia Inwestorom dochodzenie swoich roszczeń, za jego pośrednictwem. Ustanowienie Administratora Zastawu (w przypadku BREWE Leasing sp. z o.o. – Kancelarii Adwokackiej), jest więc działaniem w interesie Inwestorów, a nie przeciw tym interesom. Zauważyć wypada, że ustanowienie Administratora Zastawu, tak jak i samego zastawu, nie jest koniecznością, ale stanowi dodatkowy atut, gwarantujący Inwestorom pewność obrotu prawnego i finansowego.  Dodatkowo, podkreślić należy, iż Spółka ponosi dodatkowe koszty na utrzymanie w/w funkcji jako zabezpieczenia dla Inwestorów.

Chciałbym nadmienić, że złożenie weksla do depozytu chroni Interesy inwestorów w sytuacji zagubienia weksla. Brak dokumentu weksla uniemożliwiałby inwestorowi żądanie wypłaty kuponu i wykupu na zakończenie inwestycji.

Jak Pan myśli, czym spowodowane jest przypuszczenie, że pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem KWIT-u Dochodowego może być naruszeniem dobrych obyczajów, wprowadzaniem w błąd odnośnie do bezpieczeństwa i korzyści finansowych.

– Otóż, nie istnieje żaden akt prawny, w tym, w randze ustawy, który nakazywałby lub choćby sugerował, przedsiębiorcom jakiś określony sposób pozyskiwania kapitału od osób trzecich przy pomocy papieru wartościowego.

Spółka zwraca uwagę, iż KWIT-y mają swoją historię na polskim rynku kapitałowym. Nie jest to zatem, rozwiązanie nieznane i nie mieszczące się w standardzie – odpowiada prezes.

BREWE Leasing i plany giełdowe.

– Minęły trzy lata, odkąd po raz pierwszy przekazaliśmy rynkowi informacje o naszych planach upublicznienia.  Gdyby nie pandemia i konieczne zmiany w strukturze oferty dla naszych klientów pewnie bylibyśmy w końcówce całego procesu. Tymczasem całe zasoby trzeba było skierować na rozwój sektora automotiv i leasingu nieruchomości i szybszą rozbudowę departamentu sprzedaży faktoringu.  Najważniejsze jest dla nas, aby pozyskane od inwestorów środki pracowały i zarabiały na zysk. Podsumowując, w naszej strategii zapisaliśmy, że BREWE, już jako grupa, będzie chciała się upublicznić i jest to ciągle aktualne. Pod koniec roku wracamy do procesu – powiedział Mikłasz.

Więcej informacji:

Beata Murowańska

Doradca Zarządu
ds.Komunikacji
i Relacji Inwestorskich

TM +48 782 980173

b.murowanska@breweleasing.pl